Zajišťování služeb v oblasti BOZP

Nabízíme Vám komplexní služby pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro Vaši firmu.

Nabízíme ZDARMA audit Vašeho dosavadního systému a společně s Vámi nastavíme plán ke zlepšení úrovně bezpečnosti, požární ochrany, hygieny pracovního prostředí atd. 

Naše služby /kompletní outsourcing na základě smlouvy/ poskytujeme pro malé společnosti a drobné živnostníky do 25 zaměstnanců dle platné evropská a české legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve vaší společnosti.

Můžete se na nás také obrátit v případě již vzniklých potíží, jako jsou úrazy a zranění, kde odhalíme kořenovou příčinu a pomůžeme Vám nastavit vhodné opatření. 

Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Zajišťujeme všechna zákonná školení zaměstnanců.

Nabízíme:

·        vstupní školení

·        periodické (opakované) školení pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance, dodavatele

·        školení řidičů, práce ve výškách, ochranné pracovní prostředky atd.

a další specifické požadavky související s bezpečností a ochrany při práci

Dokumentace BOZP

Zpracování dokumentace na základě auditu.

Nabízíme:

·        zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP , která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy ČR dle platné legislativy v této oblasti

·        periodické prověrky BOZP kontroly stavu v objektech a pořízení zápisů z těchto kontrol

·        spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o aktuálních změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a  o povinnostech na úseku BOZP ve vaší společnosti a           pracovních prostorách a budovách

·        vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť se zaměřením na   vyhledávání případných rizik)

·        vyhotovení dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění

·        informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele

·        zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích (např. v oblasti   firemní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení prostor bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí, školení apod.)

·        odborná pomoc týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů)

·        odborná pomoc na pracovištích při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP

·        dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích

·        osobní účast a pomoc při kontrolách orgánů státního odborného dozoru

·        analýzu a hodnocení rizik vč. opatření 

Nabíjecí stanice pro elektrokola

Nabízíme širokou škálu nabíjecích stanic pro elektrokola i elektromobily.

http://eshop.elmont-invest.com/stanice-pro-elektrokola/